« Petr Ondříšek Web.Design Foto Pentax Tahák

Přítomný průběhový čas - Present tense continuous

Tento čas se v angličtině používá častěji než prostý přítomný čas.

Vyjadřuje se jím právě probíhající děj. Tvoří se z přítomného času slovesa to be + přítomné příčestí způsobového slovesa.

Přítomné příčestí se tvoří z infinitivu (bez to) připojením přípony -ing.

read + ing reading
wait + ing waiting

Slovesa zakončená na -e tuto koncovku vypouští.

decide deciding
come coming
live living

U jednoslabičných sloves dochází ke zdvojení koncové souhlásky, pokud následuje po samohlásce.

sit sitting
get getting

ale

help helping
ask asking

Základní tvar:

I'm writing my homework. Píši svůj úkol.
The bell is ringing. Zvonek zvoní.

Zápor se v přítomném průběhovém čase tvoří převedením pomocného slovesa to be do záporného tvaru.

They aren't waiting for us. Nečekají na nás.
He isn't sitting where he usually sits. Nesedí tam, kde obvykle sedává.

Otázka se v přítomném průběhovém čase tvoří převedením pomocného slovesa to be do slovosledu otázky.

Is he sleeping? Spí?
Are you listening to me? Posloucháš mě?

Přítomný průběhový čas se používá také k vyjádření plánované nebo předpokládané budoucnosti.

She is getting married next week. Bude se vdávat příští týden.

Použití průběhového přítomného času s frekvenčním příslovcem always, never apod. vyjadřuje nelibost nad opakujícím se dějem.

Častější je užití prostého přítomného času, i průběhový čas je však možný.

He is always forgeting his homework. Vždycky zapomíná úkoly.

Slovesa netvořící průběhový čas

Některá slovesa průběhové tvary nemají, a to v žádném typu průběhových časů (předpřítomný průběhový čas aj.) nebo tvoří průběhový čas pouze v některém ze svých významů.

Tato slovesa je nutné se naučit zpaměti.

Slovesa pasivního vnímání:

see vidět (nikoli ve významu setkat se)
hear slyšet
taste chutnat (nikoli jako ochutnat)
smell vonět, páchnout (nikoli jako přivonět,přičichnout)
recognize poznat, rozpoznat

Slovesa vyjadřující duševní pochody:

think myslet (nikoli jako přemýšlet)
forget zapomenout
know vědět
understand rozumět
believe věřit
admit připustit
remember pamatovat si
mean mínit, znamenat
decide rozhodnout se

Slovesa chtění:

want chtít
need potřebovat

Ostatní slovesa:

like mít rád
seem zdát se
love milovat
hate nemít rád
matter vadit Does it matter? Vadí to?
hope doufat
appear zdát se (nikoli jako objevovat se)
refuse odmítnout
prepare připravit
promise slíbit
surprise překvapit